Ms Gadzet S.C.
Agencja Reklamowa "Ms Gadżet" S.C.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Agencja Reklamowa „Ms Gadżet” Joanna Witek-Panek z siedzibą w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy 49-130 Tułowice, adres e-mail: biuro@msgadzet.pl.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu przygotowania odpowiedzi na przesłane zapytanie, przygotowania oferty, zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, wystawienia faktury lub rachunku oraz w celach marketingowych. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, komputerów, e-maili).
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. 6 ust. 1 lit c) – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. 6 ust. 1 lit f) – przetwarzania jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.W pozostałych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na przesłane zapytanie przez formularz kontaktowy a w szczególności na: otrzymanie oferty, zawarcie umowy o świadczenie usług i wykonanie zawartej umowy o świadczenie usług, a także na marketing bezpośredni.
 4. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.